KONTROLA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU

Utworzono dnia 27.02.2024

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie informuje, że zgodnie z art. 62. ust. 1. pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane w administrowanych budynkach rozpoczęła się kontrola wewnętrznej instalacji gazowej. Kontrola prowadzona jest przez firmę:  Krzysztof Skwierawski ul. płk. Kiełbasy 27A, Mikołów, na podstawie harmonogramu a mieszkańcy budynków informowani są poprzez zawiadomienia znajdujące się na tablicach ogłoszeń. Osoba kontrolująca posiada imienne upoważnienie, które może zostać okazane na żądanie użytkownika lokalu mieszkalnego. Informujemy, że zgodnie z  Rozdziałem 2 Art.10 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Lokator jest zobowiązany do udostępnienia mieszkania w celu przeprowadzenia prób szczelności instalacji gazu w wyznaczonym terminie. Pragniemy poinformować jednocześnie, że Zarządca budynku jest zobowiązany do poinformowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o niezrealizowaniu ustawowego obowiązku wykonania kontroli dla danych lokali. Uprzejmie prosimy o udostępnienie mieszkań/lokali w celu wykonania przeglądu w wyznaczonym terminie.