Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.zgl.mikolow.eu

 

 

Zakład Gospodarki Lokalowej

 

 

zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zgl.mikolow.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zgl.mikolow.eu

Data publikacji strony internetowej: 2023-02-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-02-23


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody niezgodności oraz wyłączenia:

a) część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało zaktualizowane w dniu 2024-03-21

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dagmara Stokłosa, zgl@zgl.mikolow.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 324 26 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 pkt 6 / deklaracja dostępności / ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 04.04.2019 r, budynek biurowy w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 stanowi siedzibę dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Lokalowej oraz Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta . Budynek wzniesiony metoda tradycyjną 4 kondygnacyjny o pow. 2110 m 2 w kształcie litery L .

Ważniejsze cechy dostępności architektonicznej budynku biurowego przy Kolejowej 2:
Budynek posiada dwa wejścia, do wejścia głównego dostaniemy się przez schody gdzie zamontowany jest dzwonek który w razie konieczności przywołuje osobę z ochrony, która udzieli stosownej pomocy przy wejściu do budynku. Do wejścia bocznego także wchodzimy po schodach przy których jest zamontowany podnośnik z platformą na wózek inwalidzki, osoba z ochrony obiektu jest przeszkolona w jego obsłudze gdzie również zamontowany jest dzwonek który w razie konieczności przywołuje osobę z ochrony, która udzieli stosownej pomocy przy wejściu do budynku.

Celem zapewnienia pełnego komfortu osobom z niepełnosprawnościami mającymi problemy w poruszaniu i tym samych trudności z wejściem na wyższe kondygnacje, urzędnicy pracujący na piętrach schodzą na parter budynku celem załatwienia spraw.

Na parterze budynku znajduje się duża tablica informacyjna z wykazem instytucji oraz numeracją poszczególnych biur znajdujących się w budynku, dodatkowo ochrona służy pomocą informacyjną osobie w potrzebie. Na zewnątrz budynku w bezpośredniej bliskości wejść do budynku, są wyrysowane i stosownie oznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Jednostka zapewnia obsługę osób głuchych (system wideorozmowa z tłumaczem lub dostęp do tłumacza PJM).

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez: e-mail na adres zgl@zgl.mikolow.eu, tel. 32 324 26 32