Zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkody w lokalu mieszkalnym

Utworzono dnia 13.05.2022

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczeniowej w lokalu mieszkalnym

  • Każda szkoda (zalanie mieszkania, pożar itp.), która wystąpiła w lokalu mieszkalnym lub użytkowym winna być niezwłocznie zgłoszona  do działu administracji ZGL.
  • W przypadku gdy szkoda może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a także straty w substancji  budynku  należy natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji odpowiednie służby (straż pożarna, pogotowie wodnokanalizacyjne, gazowe  lub energetyczne).
  • Po powiadomieniu administracji pracownik ZGL udaje się do miejsca wystąpienia szkody i sporządza notatkę służbowa, w której zawarta jest informacja o powstałych stratach i przyczynie wystąpienia szkody.
  • W przypadku gdy za powstanie szkody odpowiedzialny jest właściciel budynku – Gmina Mikołów zostaje ona zgłoszona do  Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym ZGL jako administrator zawarł polisę ubezpieczeniową.
  • Kiedy za szkodę odpowiedzialny jest inny podmiot - użytkownik lokalu dochodzi swoich roszczeń we własnym zakresie.
  • Prowadzenie dokumentacji szkody przez administratora pozwala potwierdzić przyczynę i rozmiar szkody w przypadku odszkodowania realizowanego w ramach indywidualnej polisy lokatora.
  • Po wydaniu decyzji o wysokości odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe lokator może wnieść odwołanie zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  • Najkorzystniejszą formą ubezpieczenia dla lokatorów oraz właścicieli mieszkań jest indywidualna polisa ubezpieczeniowa zawarta przez najemcę  lub właściciela.