Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Informacja z przetargu ustnego na najem lokali użytkowych

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 3 sierpnia 2022 roku Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 3 sierpnia 2022 roku
Publiczny przetarg ustny (aukcja) nieograniczony na najem lokali użytkowych ogłoszono poprzez podanie informacji o nim na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu (w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16, w Biuletynie Informacji Publicmej oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, na łamach „Dziennika Zachodniego” w dniu 1 lipca 2022 r.
Przetarg został wyznaczony na dzień 3 sierpnia 2022 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

W wyniku przetargu:
 

Lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 20, o łącznej powierzchni pomieszczeń
119,06 m2 nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.
Lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 15, o powierzchni 28,50 m2 został wynajęty osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
Do przetargu przystąpił jeden oferent i zaoferował stawkę czynszu za lm2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 35,50 zł netto.
Lokal użytkowy przy ul. Stawowej 21/14 (parter), o powierzchni 8,82 m2 został wynajęty spółce prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA
PRODUKCYJNO-HANDLOWA MIKULLA 1 WSPÓLNICY JOLANTA WALA, DAWID MIKULLA SPÓŁKA JAWNA.
Do przetargu przystąpił jeden oferent i zaoferował stawkę czynszu za lm2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 30,50 zł netto.
Lokal użytkowy przy ul. Stawowej 23/19 (I piętro), o powierzchni 15,12 m 2 nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.
Lokal użytkowy przy ul. Stawowej 23/10 (I piętro), o powierzchni 34,86 m2 nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.
Garaż znajdujący się przy ul. J. Lompy 1 (w podwórzu), o powierzchni 13,00 m2 nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.
Kiosk znajdujący się przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 17 usytuowany na działce oznaczonej numerem 15 19/63, o powierzchni 30,00 m2 nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.

Informacje i komunikaty

Informacja z negocjacji stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Krakowskiej 9

Informacja z negocjacji Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu negocjacji wysokości stawki czynszu najmu lokalu mieszczącego się w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 9 z dnia 1 sierpnia 2022 roku
Informację o przeznaczeniu do wynajęcia w drodze negocjacji wysokości stawki czynszu najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w Mikołowie przy ulicy Krakowskiej 9 ogłoszono poprzez podanie informacji o nim na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu (w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, jak również na łamach *Dziennika Zachodniego” w dniu 1 lipca 2022 r.
Otwarcie ofert w ramach negocjacji zostało wyznaczone na dzień 1 sierpnia 2022 roku o godz. 8.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

W wyniku negocjacji:


Lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 9, o łącznej powierzchni pomieszczeń 25,16 m2 został wynajęty osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Do negocjacji przystąpił jeden oferent i zaoferował stawkę czynszu za lm2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 11 ,00 zł netto miesięcznie.

Informacje i komunikaty

Przeznaczenie do wynajęcia w drodze negocjacji.

Przeznaczenie do wynajęcia w drodze negocjacji lokalu użytkowego w budynku przy ul. Krakowskiej 9 Czytaj więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami         

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782)
Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,

że przeznacza do wynajęcia w drodze negocjacji wysokości stawki czynszu najmu na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 Uchwały nr VII/92/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, lokal użytkowy  o łącznej powierzchni pomieszczeń 25,16 m², znajdujący się w budynku przy ul. Krakowskiej 9  w Mikołowie, stanowiący część składową nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Mikołów, oznaczonej numerami działek 631/42, 632/42, 633/42 i 634/42, objętej Księgą wieczystą nr T I-61 i T XIII-233, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej.

Warunkiem udziału w negocjacjach jest złożenie oferty, która powinna zawierać:
 nazwę i adres oferenta,
 datę sporządzenia oferty,
 oferowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
 wskazanie przeznaczenia lub sposobu używania lokalu,
 oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do Zarządzenia w sprawie „Regulaminu przeprowadzania negocjacji wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym”,
 podpis oferenta.
Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 10,00 zł netto za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Lokal użytkowy w Mikołowie ul. Krakowska 9 - negocjacje stawki czynszu najmu”  w pokoju nr 202 Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie,         ul. Kolejowa 2, w terminie do dnia 29.07.2022 r. do godz. 14.00

Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu 01.08.2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej, w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej, w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2. 

Negocjacje będą prowadzone według „Regulaminu przeprowadzania negocjacji wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym”, ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 220/193/15 z dnia 11.05.2015 r., który jest dostępny w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, stronie internetowej ZGL Mikołów (www.zgl.mikolow.eu)  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl).

Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.
Umowa najmu będzie zawarta na czas nieoznaczony.
Czynsz najmu zostanie powiększony o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki aktualnej na dzień zapłaty czynszu najmu.
Czynsz najmu będzie płatny do 20. dnia każdego miesiąca.
Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczać opłaty niezależne od Wynajmującej oraz podatek od nieruchomości.
Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty wadium jako zabezpieczenie lokalu w wysokości trzykrotności czynszu netto.

Organizatorem negocjacji jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.
Negocjacje mogą zostać odwołane bez podania przyczyny.

 

Informacje i komunikaty

Publiczny przetarg ustny na najem lokali użytkowych.

Burmistrz Mikołowa ogłasza publiczny przetarg ustny na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Jana Pawła II 20,przy ul. Jana Pawła II 15, przy ul. Stawowej 21/14 (parter), przy ul. Stawowej 21/19 (I piętro), przy ul. Stawowej 23/10 (I piętro), przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 17 Czytaj więcej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

1) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 20, o łącznej powierzchni pomieszczeń  119,06 m2 z czego powierzchnię 82,70 m2. stanowią pomieszczenia lokalu wraz z zapleczem, a 36,36 m2. pomieszczenia magazynu. 

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
-  stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 20,00 zł netto
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 magazynu stanowi ½ wylicytowanej stawki powierzchni lokalu użytkowego
Wadium w wysokości  6 053,00 zł

2) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 15, o powierzchni 28,50 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 35,00 zł netto
Wadium w wysokości  2 993,00 zł

3) znajdującego się w budynku przy ul. Stawowej 21/14 (parter), o powierzchni 8,82 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 30,00 zł netto
Wadium w wysokości  794,00 zł

4) znajdującego się w budynku przy ul. Stawowej 21/19 (I piętro), o powierzchni 15,12 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto
Wadium w wysokości  454,00 zł

5) znajdującego się w budynku przy ul. Stawowej 23/10 (I piętro), o powierzchni 34,86 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto
Wadium w wysokości  1 046,00 zł

6) garażu znajdującego się przy ul. J. Lompy 1 (w podwórzu), o powierzchni 13,00 m2,

- sposób użytkowania: zgodnie z jego przeznaczeniem
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,50 zł netto
Wadium w wysokości  215,00 zł

7) kiosku znajdującego się przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 17 usytuowany na działce oznaczonej numerem 1519/63, o powierzchni 30,00 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 15,00 zł netto
Wadium w wysokości  1350,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 roku, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego 30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Zakład Gospodarki Lokalowej, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.
Przetarg będzie prowadzony według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, pokój nr 11  tel.: (32) 32 42 642 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl).
Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.
Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.
Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie (www.zgl.mikolow.eu).

Organizatorem przetargu jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

 

Informacje i komunikaty

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Administrowanych przez ZGL

Informujemy, że w dniach od 11 do 27 lipca 2022 r. przeprowadzony zostanie obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej. Prosimy o udostępnienie mieszkań i lokali celem przeprowadzenia kontroli. Jeżeli nie jest możliwa obecność Państwa w mieszkaniu podczas kontroli, prosimy o przekazanie kluczy osobom zaufanym celem udostępnienia mieszkania i powiadomienie o tym fakcie Dział Administracji ZGL czytaj więcej… Czytaj więcej

Informujemy, że w dniach od 11 do 27 lipca 2022 r. przeprowadzony zostanie obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej. Prosimy o udostępnienie mieszkań i lokali celem przeprowadzenia kontroli. Jeżeli nie jest możliwa obecność Państwa w mieszkaniu podczas kontroli, prosimy o przekazanie kluczy  osobom zaufanym celem udostępnienia mieszkania i powiadomienie o tym fakcie Dział Administracji ZGL telefonicznie (32) 3242-615, (32) 3242-625, (32) 3242-606, bądź mailowo administracja@zgl.mikolow.eu
Kontrolę przeprowadzi firma: „KOR-EL Sp. z o.o.”  z Łodzi
Kontakt telefoniczny z firmą pod numerem: 693-559-015

Poniżej harmonogram przeglądów:


os. Grunwaldzkie 1, 2, 3 – 11.07.2022 r.
os. Grunwaldzkie 4, 6, 8 – 12.07.2022 r.
os. Grunwaldzkie 9, 10, 11 – 13.07.2022 r.
os. Grunwaldzkie 12, 13 – 14.07.2022 r.
os. Grunwaldzkie 14 – 15.07.2022 r.
os. Norwida 2, 4, 6 – 18.07.2022 r.
os. Mickiewicza 2, 4, 5, 6, 10 – 19.07.2022 r.
os. Mickiewicza 11, 12, 14, 15 – 20.07.2022 r.
os. Mickiewicza 16, 17, 18 – 21.07.2022 r.
os. Mickiewicza 19, 20, 21 – 22.07.2022 r.
ul. Żwirki i Wigury 39, 42, 46 – 25.07.2022 r.
ul. Żwirki i Wigury 33, 44 – 26.07.2022 r.
ul. Górnicza 3, 4, 6 – 27.07.2022 r.


W przypadku gdyby przegląd w powyższym terminie nie był możliwy prosimy o PILNY kontakt telefoniczny lub SMS w celu wyznaczenia innego terminu pod nr tel. 693-024-975.