Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Przeznaczenie do wynajęcia w drodze negocjacji.

Przeznaczenie do wynajęcia w drodze negocjacji lokalu użytkowego w budynku przy ul. Krakowskiej 9

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami         

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782)
Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,

że przeznacza do wynajęcia w drodze negocjacji wysokości stawki czynszu najmu na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 Uchwały nr VII/92/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, lokal użytkowy  o łącznej powierzchni pomieszczeń 25,16 m², znajdujący się w budynku przy ul. Krakowskiej 9  w Mikołowie, stanowiący część składową nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Mikołów, oznaczonej numerami działek 631/42, 632/42, 633/42 i 634/42, objętej Księgą wieczystą nr T I-61 i T XIII-233, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej.

Warunkiem udziału w negocjacjach jest złożenie oferty, która powinna zawierać:
 nazwę i adres oferenta,
 datę sporządzenia oferty,
 oferowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
 wskazanie przeznaczenia lub sposobu używania lokalu,
 oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do Zarządzenia w sprawie „Regulaminu przeprowadzania negocjacji wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym”,
 podpis oferenta.
Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 10,00 zł netto za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Lokal użytkowy w Mikołowie ul. Krakowska 9 - negocjacje stawki czynszu najmu”  w pokoju nr 202 Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie,         ul. Kolejowa 2, w terminie do dnia 29.07.2022 r. do godz. 14.00

Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu 01.08.2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej, w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej, w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2. 

Negocjacje będą prowadzone według „Regulaminu przeprowadzania negocjacji wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym”, ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 220/193/15 z dnia 11.05.2015 r., który jest dostępny w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, stronie internetowej ZGL Mikołów (www.zgl.mikolow.eu)  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl).

Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.
Umowa najmu będzie zawarta na czas nieoznaczony.
Czynsz najmu zostanie powiększony o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki aktualnej na dzień zapłaty czynszu najmu.
Czynsz najmu będzie płatny do 20. dnia każdego miesiąca.
Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczać opłaty niezależne od Wynajmującej oraz podatek od nieruchomości.
Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty wadium jako zabezpieczenie lokalu w wysokości trzykrotności czynszu netto.

Organizatorem negocjacji jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.
Negocjacje mogą zostać odwołane bez podania przyczyny.