Loading...

O nas

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego     i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki  Lokalowej z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ulicy Kolejowej 2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Aradiusza Zok, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: ido@zgl.mikolow.eu,
2) pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IDO”.


Dane osobowe przetwarzane przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie są  w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa na podstawie art. 6 oraz art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 oraz w oparciu o przepisy prawa w zakresie:
- ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
- ustawy o własności lokali,
- kodeksu cywilnego,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- prawa budowlanego,
Ponadto dane osobowe przetwarzane są w zakresie:
- organizowania przetargów i zawierania umów najmu z najemcami lokali użytkowych,
-  dbania o sprawy sanitarno-porządkowo-pożarowe administrowanych zasobów,
- utrzymania w należytym stanie technicznym administrowanych budynków poprzez przeprowadzania przeglądów technicznych, remontów bieżących i konserwacji, usuwania skutków awarii, planowania remontów kapitalnych i modernizacji, organizowania przetargów na wykonawstwo ww. robót na podstawie Prawo zamówień publicznych.

Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in. podmiotom zapewniającym wsparcie informatyczne, zewnętrznej obsłudze prawnej, firmom wykonującym prace remontowe i modernizacyjne w administrowanych budynkach, zajmującym się usuwaniem awarii, wykonującym przeglądy budynków i urządzeń, firmie prowadzącej działalność dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych może wymagać wyrażenia Państwa zgody.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie

Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki, jak również od okresu wynikającego z przyjętego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie jednolitego rzeczowego wykazu akt. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.