Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Wynajem w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie najmu lokalu użytkowego, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony. Lokal przy ul. Krakowskiej 5

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,

że na podstawie §2 ust. 7 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do wynajmu, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony:
lokal użytkowy o powierzchni 24,35 m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Krakowskiej 5, w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 841/42, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00056625/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Miesięczna stawka czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 22,50 zł netto.

Stawka czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku zmiany jej wysokości, określonej Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa.

Oprócz czynszu najmu najemca będzie uiszczać opłaty niezależne od wynajmującej, opłaty za dostarczane media, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

Czynsz najmu oraz pozostałe opłaty zostaną powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki aktualnej na dzień zapłaty czynszu najmu oraz pozostałych opłat.


Czynsz najmu będzie płatny do 20-go każdego miesiąca.