Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Przetarg Lokale Użytkowe

Publiczny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Jana Pawła II 2, os. A. Mickiewicza 16, Czytaj więcej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


1) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 62,25 m2,
- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 45,00 zł netto
Wadium w wysokości 8 404,00 zł
2) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 116,97 m2,
- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 45,00 zł netto
Wadium w wysokości 15 791,00 zł
3) znajdującego się w budynku na os. A. Mickiewicza 16, o łącznej powierzchni pomieszczeń 122,85 m2 z czego powierzchnię 87,35 m2. stanowią pomieszczenia na parterze, a 35,50 m2. pomieszczenia piwnicy.
- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 20,00 zł netto, - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 piwnicy stanowi ¼ wylicytowanej stawki powierzchni lokalu użytkowego
Wadium w wysokości 5 774,00


Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 roku, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.


Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego 30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Zakład Gospodarki Lokalowej, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.


Przetarg będzie prowadzony według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, pokój nr 11 tel.: (32) 32 42 642 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl).


Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.


Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.
Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie (www.zgl.mikolow.eu).


Organizatorem przetargu jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.
Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Informacje i komunikaty

Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Przeznaczenie do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku przy ul. B. Krawczyka 21 (magazyn) Czytaj więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,

że na podstawie §2 ust. 11 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do wynajęcia, w trybie bezprzetargowym:
1. lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy ul. B. Krawczyka 21 (magazyn) o powierzchni 120,00 m², stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 2565/3, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00048242/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Zostanie zawarta umowa użyczenia.

Najemca będzie uiszczać opłaty niezależne od wynajmującej, podatek od nieruchomości.

Informacje i komunikaty

Informacja_

ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W DNIU 23.11.2019 (SOBOTA) oraz 07.12.2019 ( SOBOTA) BĘDZIE CZYNNY OD 7.00 DO 12.00 24.12.2019 (WIGILIA) i 27.12.2019 (PIĄTEK) ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ BĘDZIE NIECZYNNY Za utrudnienia przepraszamy Czytaj więcej
Informacje i komunikaty

Kontrola segregacji odpadów komunalnych

W ZWIĄZKU Z INFORMACJĄ URZĘDU MIASTA MIKOŁÓW O PLANOWANEJ KONTROLI POPRAWNOŚCI SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA DO GRUDNIA BR., ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW O DOCHOWANIE SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI W PROCESIE SEGREGOWANIA ŚMIECI. Czytaj więcej

KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W ZWIĄZKU Z INFORMACJĄ URZĘDU MIASTA MIKOŁÓW O PLANOWANEJ KONTROLI POPRAWNOŚCI SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA DO GRUDNIA BR., ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW O DOCHOWANIE SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI W PROCESIE SEGREGOWANIA ŚMIECI. CELEM KONTROLI BĘDZIE OSIĄGNIĘCIE PRZEZ GMINĘ WYMAGANYCH PRAWNIE POZIOMÓW RECYKLINGU. W PRZYPADKU NIE OSIĄGNIĘCIA ODPOWIEDNICH POZIOMÓW GMINA ZOSTANIE OBCIĄŻONA KARAMI, KTÓRE PRZEŁOŻĄ SIĘ NA WZROST OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI. W CHWILI OBECNEJ STAWKA ZA BRAK SEGREGACJI ODPADÓW WYNOSI 36.00 ZŁ/OSOBA/MIESIĄC., NATOMIAST ZGODNIE Z NOWELIZACJĄ USTAWY, BRAK SEGREGACJI MOŻE POWODOWAĆ CZTEROKROTNY WZROST STAWKI OD POZIOMU ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE.