Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Nabór kandydata na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych

. Czytaj więcej

 

NABÓR KANDYDATA  NA  WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA  NADZORU DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH w ZAKŁADZIE GOSPODARKI  LOKALOWEJ w MIKOŁOWIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych, w pełnym wymiarze czasu pracy.

    1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe lub  średnie  techniczne i co najmniej trzy letni staż pracy,
uprawnienia  konstrukcyjno –budowlane bez ograniczeń
znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków, m.in. ustawa - prawo budowlane,
dobra znajomość obsługi komputera (programy: MS Word, MS Excel),
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, komunikatywność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
przygotowanie, realizacja i nadzór nad wykonaniem prac remontowych,
zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji budynków,
sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych,
przygotowanie kosztorysów planowanych remontów
sprawdzanie zgodności kosztorysów z prowadzonymi robotami,
opracowanie rocznych planów remontów,
sporządzanie sprawozdań z realizacji remontów,
bieżące sporządzanie analiz z zakresu spraw technicznych,
nadzór nad prawidłowością zawieranych umów,
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
list motywacyjny,
CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy),
kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie z obecnego zatrudnienia,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej
oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą . (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych

Dokumenty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, w pokoju 202 (Sekretariat) w poniedziałki od 7.00-16.00 wtorek-czwartek 7.00-15.00. piątek 7.00-14.00 Termin składania ofert od dnia 20.02.2020 do dnia 05.03.2020 oferty które wpłyną po tym terminie lub będą nieczytelne lub nie będą posiadały wszystkich wymaganych dokumentów  nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego postępowania będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacje i komunikaty

Nowy przetarg na lokale użytkowe.

Przetarg lokale użytkowe Czytaj więcej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


1) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 58,28 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 45,00 zł netto

Wadium w wysokości  7 868,00 zł

2) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 117,90 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 45,00 zł netto

Wadium w wysokości  15 917,00 zł    

3) znajdującego się w budynku na os. A. Mickiewicza 16, o łącznej powierzchni pomieszczeń  122,85 m2 z czego powierzchnię 87,35 m2. stanowią pomieszczenia na parterze, a 35,50 m2. pomieszczenia piwnicy. 

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 20,00 zł netto,                  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 piwnicy stanowi ¼ wylicytowanej stawki powierzchni lokalu użytkowego

Wadium w wysokości  5 774,00

4) znajdującego się w budynku przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 51,46 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 30,00 zł netto

Wadium w wysokości  4 631,00 zł

5) znajdującego się w budynku przy Rynku 11, o powierzchni 60,94 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 30,00 zł netto

Wadium w wysokości  5 485,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2020 roku, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego       30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Zakład Gospodarki Lokalowej, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który         w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.
Przetarg będzie prowadzony według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, pokój nr 11         tel.: (32) 32 42 642 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl).
Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.
Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.
Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie (www.zgl.mikolow.eu).

Organizatorem przetargu jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.
 

Informacje i komunikaty

Przetarg Lokale użytkowe

Przetarg lokale użytkowe Czytaj więcej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


1) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 58,28 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 45,00 zł netto

Wadium w wysokości  7 868,00 zł

2) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 117,90 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 45,00 zł netto

Wadium w wysokości  15 917,00 zł    

3) znajdującego się w budynku na os. A. Mickiewicza 16, o łącznej powierzchni pomieszczeń             122,85 m2 z czego powierzchnię 87,35 m2. stanowią pomieszczenia na parterze, a 35,50 m2. pomieszczenia piwnicy. 

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 20,00 zł netto,                  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 piwnicy stanowi ¼ wylicytowanej stawki powierzchni lokalu użytkowego

Wadium w wysokości  5 774,00

4) znajdującego się w budynku przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 51,46 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 30,00 zł netto

Wadium w wysokości  4 631,00 zł

5) znajdującego się w budynku przy Rynku 11, o powierzchni 60,94 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 30,00 zł netto

Wadium w wysokości  5 485,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2020 roku, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego       30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Zakład Gospodarki Lokalowej, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który         w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.
Przetarg będzie prowadzony według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, pokój nr 11         tel.: (32) 32 42 642 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl).
Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.
Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.
Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie (www.zgl.mikolow.eu).

Organizatorem przetargu jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.