Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Przetarg Lokale użytkowe

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Czytaj więcej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

1) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 20, o łącznej powierzchni pomieszczeń   119,06 m2 z czego powierzchnię 82,70 m2. stanowią pomieszczenia lokalu wraz z zapleczem,  a 36,36 m2. pomieszczenia magazynu. 

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 25,00 zł netto
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 magazynu stanowi ½ wylicytowanej stawki powierzchni lokalu użytkowego

Wadium w wysokości  7 566,00 zł

2) znajdującego się w budynku przy ul. Krakowskiej 6, o powierzchni 50,20 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 30,00 zł netto

Wadium w wysokości  4 518,00 zł

3) znajdującego się w budynku przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 51,46 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 30,00 zł netto

Wadium w wysokości  4 631,00 zł

4) garażu znajdującego się przy ul. K. Prusa 21, o powierzchni 10,44 m2

- sposób użytkowania: zgodnie z jego przeznaczeniem
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,50 zł netto

Wadium w wysokości  204,00 zł

5) garażu znajdującego się przy ul. ks. bp. W Bandurskiego 8, o powierzchni 15,63 m2

- sposób użytkowania: zgodnie z jego przeznaczeniem
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,50 zł netto

Wadium w wysokości  305,00 zł

6) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 117,90 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 35,00 zł netto

Wadium w wysokości  12 380,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2021 roku, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego       30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Zakład Gospodarki Lokalowej, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który  w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.
Przetarg będzie prowadzony według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, pokój nr 11         tel.: (32) 32 42 642 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl).
Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.
Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.
Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie (www.zgl.mikolow.eu).

Organizatorem przetargu jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Informacje i komunikaty

Przetarg Lokale użytkowe

Lokale użytkowe. Przetarg na najem lokalu użytkowego Czytaj więcej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

1) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 6, o powierzchni 54,24 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 35,00 zł netto

Wadium w wysokości  5 695,00 zł

2) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 20, o łącznej powierzchni pomieszczeń             119,06 m2 z czego powierzchnię 82,70 m2. stanowią pomieszczenia lokalu wraz z zapleczem,           a 36,36 m2. pomieszczenia magazynu. 

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
-  stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 25,00 zł netto
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 magazynu stanowi ½ wylicytowanej stawki powierzchni lokalu użytkowego

Wadium w wysokości  7 566,00 zł

3) znajdującego się w budynku na os. A. Mickiewicza 16, o łącznej powierzchni pomieszczeń             122,85 m2 z czego powierzchnię 87,35 m2. stanowią pomieszczenia na parterze, a 35,50 m2. pomieszczenia piwnicy. 

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 18,00 zł netto,                  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 piwnicy stanowi ¼ wylicytowanej stawki powierzchni lokalu użytkowego

Wadium w wysokości  5 196,00

4) znajdującego się w budynku przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 51,46 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 25,00 zł netto

Wadium w wysokości  3 860,00 zł

5) garażu znajdującego się przy ul. Grudniowej 2, o powierzchni 15,00 m2

- sposób użytkowania: zgodnie z jego przeznaczeniem
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,50 zł netto

Wadium w wysokości  293,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2020 roku, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego       30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Zakład Gospodarki Lokalowej, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który         w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.
Przetarg będzie prowadzony według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, pokój nr 11         tel.: (32) 32 42 642 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl).
Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.
Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.
Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie (www.zgl.mikolow.eu).

Organizatorem przetargu jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.
 

Informacje i komunikaty

Przetarg Lokale użytkowe

Lokale użytkowe. Tryb bezprzetargowy Czytaj więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,

że na podstawie §2 ust. 7 i 8 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do wynajmu, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony:
1. lokal użytkowy o powierzchni 90,37 m2 znajdujący się na parterze w budynku przy ulicy Jana Pawła II 4, w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 845/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00057106/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Miesięczna stawka czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 22,50 zł netto.

Stawka czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku zmiany jej wysokości, określonej Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa.

Oprócz czynszu najmu najemca będzie uiszczać opłaty niezależne od wynajmującej, opłaty za dostarczane media, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

Czynsz najmu oraz pozostałe opłaty zostaną powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki aktualnej na dzień zapłaty czynszu najmu oraz pozostałych opłat.


Czynsz najmu będzie płatny do 20-go każdego miesiąca.

2. lokal użytkowy o powierzchni 54,81 m2 znajdujący się na parterze w budynku przy ulicy Jana Pawła II 4, w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 845/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00057106/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Miesięczna stawka czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 22,50 zł netto.

Stawka czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku zmiany jej wysokości, określonej Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa.

Oprócz czynszu najmu najemca będzie uiszczać opłaty niezależne od wynajmującej, opłaty za dostarczane media, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

Czynsz najmu oraz pozostałe opłaty zostaną powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki aktualnej na dzień zapłaty czynszu najmu oraz pozostałych opłat.


Czynsz najmu będzie płatny do 20-go każdego miesiąca.

Informacje i komunikaty

Przetarg Lokale użytkowe

Lokale użytkowe. Tryb bezprzetargowy Czytaj więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,

że na podstawie §2 ust. 11 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony:

1. lokal użytkowy o powierzchni 91,56 m2 znajdujący się na parterze w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 845/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00057106/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać wszelkie opłaty za media, opłaty dodatkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

2. lokal użytkowy o powierzchni 76,03 m2 znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 845/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00057106/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać wszelkie opłaty za media, opłaty dodatkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

3. lokal użytkowy o powierzchni 15,38 m2 znajdujący się na II piętrze w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 845/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00057106/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać wszelkie opłaty za media, opłaty dodatkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

4. lokal użytkowy o powierzchni 65,16 m2 znajdujący się na II piętrze w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 845/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00057106/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać wszelkie opłaty za media, opłaty dodatkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

 

Informacje i komunikaty

Rozstrzygnięcie przetargu na najem lokali użytkowych

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 1 lipca 2020 roku na najem lokali użytkowych Czytaj więcej

Informacja
o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 1 lipca 2020 roku


Publiczny przetarg ustny (aukcja) nieograniczony na najem lokali użytkowych ogłoszono poprzez podanie informacji o nim na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu (w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, na łamach „Dziennika Zachodniego” w dniu 5 czerwca 2020r.

Przetarg został wyznaczony na dzień 1 lipca 2020 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.


W wyniku przetargu:

         
          Lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 58,28 m2
          został wynajęty osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
          F.H.U. PINOKIO Leszek Mośka. Do przetargu przystąpił jeden oferent, zaoferował 
          on stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 35,50 zł netto.

          Lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 117,90 m2
          został wynajęty firmie ALTMAX SP. Z O.O. Do przetargu przystąpił jeden oferent,
          zaoferował on stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 35,50 zł
          netto.

          Lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 20, o łącznej powierzchni pomieszczeń
          119,06 m2
          został wynajęty osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
          F.H.U. PINOKIO Leszek Mośka. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów, z czego
          jeden zaoferował stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości
          26,00 zł netto.

          Lokal użytkowy na os. A. Mickiewicza 16, o łącznej powierzchni pomieszczeń       
          122,85 m2 
           nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.

          Lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 6, o powierzchni 50,20 m2
          został wynajęty osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
          P.H. KLAUDIA Mariusz Pełka. Do przetargu przystąpił jeden oferent, zaoferował 
          on stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 30,50 zł netto.

          Lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 51,46 m2
          nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów. 

          Lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 23,07 m2
          został wynajęty firmie pod nazwą SK FINANSE. Do przetargu przystąpiło dwóch
          oferentów, z czego jeden zaoferował stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu
          w wysokości 30,50 zł netto.