Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Przeznaczenie do użyczenia, w trybie bezprzetargowym

Przeznaczenie do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego przy Konstytucji 3 Maja 38 oraz przy ulicy Górnośląskiej 29. Czytaj więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)
Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,


że na podstawie §2 ust. 11, 12 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony:


1. lokal użytkowy o powierzchni 300,49 m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 38, w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 1933/79, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00055977/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.
Biorący do używania będzie uiszczać wszelkie opłaty za media, opłaty dodatkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.


2. część pomieszczeń o powierzchni 45,00 m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Górnośląskiej 29 w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 247/26, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00053495/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.


Biorący do używania będzie uiszczać wszelkie opłaty za media, opłaty dodatkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

Informacje i komunikaty

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZGL MIKOŁÓW

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie poszukuje pracownika, szczegóły w zakładce. Czytaj więcej

NABÓR KANDYDATA  NA  WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA  NADZORU
DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH w ZAKŁADZIE GOSPODARKI  LOKALOWEJ
    w MIKOŁOWIE


Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych, w pełnym wymiarze czasu pracy
    1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe lub  średnie  techniczne i co najmniej trzy letni staż pracy,
•  uprawnienia  konstrukcyjno –budowlane wykonawcze w zakresie pełnym lub ograniczonym
• znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków, m.in. ustawa - prawo budowlane,
• dobra znajomość obsługi komputera (programy: MS Word, MS Excel),
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
• odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, komunikatywność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
           przygotowanie, realizacja i nadzór nad wykonaniem prac remontowych,
• zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji budynków,
• sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych,
• przygotowanie kosztorysów planowanych remontów
• sprawdzanie zgodności kosztorysów z prowadzonymi robotami,
• opracowanie rocznych planów remontów,
• sporządzanie sprawozdań z realizacji remontów,
• bieżące sporządzanie analiz z zakresu spraw technicznych,
• nadzór nad prawidłowością zawieranych umów,
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy),
• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
• kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie z obecnego zatrudnienia,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej
•  oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą . (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych

Dokumenty należy przesłać pocztą  lub pozostawić we wrzutni obok portierni , znajdującej się w budynku  przy ul. Kolejowej  2 w Mikołowie, w następujących godzinach (w poniedziałki od 7.00-16.00,  wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek  7.00-14.00).                                                

Termin składania ofert od dnia 28.04.2022 do dnia 12.05.2022 oferty które wpłyną po tym terminie lub będą nieczytelne lub nie będą posiadały wszystkich wymaganych dokumentów  nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego postępowania będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Dokumenty do pobrania w linku : https://zglmikolow.bip.net.pl/?c=321

Informacje i komunikaty

Użyczenie w trybie bezprzetargowym

Przeznaczenie do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony lokali przy Rynku 7, przy Jana Pawła II 1 Czytaj więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)
Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,


że na podstawie §2 ust. 11, 12 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony:
1. lokal użytkowy nr 9 o powierzchni 32,78 m2 znajdujący się na II piętrze w budynku przy Rynku 7, w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 1255/42, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00002129/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.
Oprócz czynszu najmu najemca będzie uiszczać wszelkie opłaty niezależne od wynajmującej, opłaty za dostarczane media, opłatę za monitoring, koszty sprzątania powierzchni części wspólnej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.
2. lokal użytkowy o powierzchni 65,00 m2 znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 858/43, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00056614/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać wszelkie opłaty za media, opłaty dodatkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.