Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

WAŻNA INFORMACJA

Niebezpieczny tlenek węgla – jak korzystać z gazowych przepływowych ogrzewaczy wody. Czytaj więcej


Zaczął się okres jesienno- zimowy , i wszyscy bronimy dostępu zimnego powietrza do naszych domów. Uszczelniamy je nadmiernie zapominając , że niektóre urządzenia z których korzystamy wymagają stałego dopływu świeżego powietrza tak aby mogły prawidłowo i bezpiecznie działać.
Dla bezpieczeństwa domowników użytkujących grzejniki wody bardzo istotna jest  nie tylko prawidłowa instalacja urządzenia zapewniająca  prawidłowy odpływ spalin , ale również prawidłowa eksploatacja , serwis oraz kontrola urządzenia a także zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń.  Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu , wynikiem czego jest niecałkowite spalanie węgla i powstawanie czadu.
Pamiętajmy , że  zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  z dnia 21 czerwca 2001 należy naprawa i konserwacja urządzeń takich jak gazowe podgrzewacze wody należy do obowiązków najemcy mieszkań.
Pamiętajmy , że przegląd i konserwację urządzenia należy zlecić specjalistycznemu serwisowi posiadającemu wymagane uprawnienia przynajmniej raz do roku.
Zróbmy wszystko by zapewnić naszym rodzinom bezpieczeństwo podczas korzystania z ciepłej wody.

Informacje i komunikaty

Przeznaczenie do użyczenia w trybie bezprzetargowym

Przeznaczenie do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego (garaż) przy ul. B. Krawczyka 21 Czytaj więcej

Przeznaczenie do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowe (garaż) przy ul. B. Krawczyka 21
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości,

że na podstawie §2 ust. 11 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony:

lokal użytkowy (garaż nr 5) o powierzchni 28,56 m2 znajdujący się przy ulicy B. Krawczyka 21, stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 2565/3, zapisanej w Księdze wieczystej nr  KA1M/00048242/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

 

Koszty i wydatki wynikające z bieżącej eksploatacji tego lokalu ponosi Użyczająca oprócz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

Informacje i komunikaty

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych_

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul.Krakowska 12, ul. Pszczyńska 1,ul. Św. Wojciecha 6,ul. Św. Wojciecha 24 Czytaj więcej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


1) znajdującego się w budynku przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 55,12 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 30,00 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta począwszy od dnia 1 grudnia 2018 r.

Wadium w wysokości  4 961,00 zł    

2) znajdującego się w budynku przy ul. Pszczyńskiej 1 (suterena), o powierzchni 49,00 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta począwszy od dnia 1 grudnia 2018 r.

Wadium w wysokości  1 470,00 zł
3) znajdującego się przy ul. św. Wojciecha – pawilon handlowy nr 6, o powierzchni 17,00 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,50 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta począwszy od dnia 1 grudnia 2018 r.

Wadium w wysokości  332,00 zł

4) znajdującego się przy ul. św. Wojciecha – pawilon handlowy nr 24, o powierzchni 17,00 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,50 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta począwszy od dnia 1 grudnia 2018 r.

Wadium w wysokości  332,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku, o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego       30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Zakład Gospodarki Lokalowej, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który         w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.
Przetarg będzie prowadzony według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, pokój nr 11         tel.: (32) 32 42 642 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.mikolow.bip.gmina.pl).
Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.
Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.
Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.mikolow.bip.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie (www.zgl.mikolow.eu).

Organizatorem przetargu jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Informacje i komunikaty

Komunikat!

Zakład Gospodarki Lokalowej informuje, iż w dniu 31 grudnia 2018 roku nie będzie możliwości dokonania płatności za pomocą karty płatniczej. Zachęcamy do wcześniejszego dokonywania płatności za najem lokali. Za utrudnienia przepraszamy. Czytaj więcej