Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Publiczny przetarg ustny na najem lokali użytkowych

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych znajdujących się przy ul. Krakowskiej 12, ul. Pszczyńskiej 1 ul. św. Wojciecha – pawilon handlowy nr 6, ul. św. Wojciecha – pawilon handlowy nr 24 Czytaj więcej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


1) znajdującego się w budynku na Rynku 7 lokal nr 5 (I piętro), o powierzchni 16,94 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 20,50 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Wadium w wysokości  1 042,00 zł

2) znajdującego się w budynku przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 51,46 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 25,00 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

Wadium w wysokości  3 860,00 zł    

3) znajdującego się w budynku przy ul. Pszczyńskiej 1 (suterena), o powierzchni 49,00 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Wadium w wysokości  1 470,00 zł
4) znajdującego się przy ul. św. Wojciecha – pawilon handlowy nr 6, o powierzchni 17,00 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,50 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Wadium w wysokości  332,00 zł

5) znajdującego się przy ul. św. Wojciecha – pawilon handlowy nr 24, o powierzchni 17,00 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,50 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Wadium w wysokości  332,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego       30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Zakład Gospodarki Lokalowej, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.
Przetarg będzie prowadzony według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, pokój nr 11  tel.: (32) 32 42 642 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl).
Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.
Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.
Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie (www.zgl.mikolow.eu).

Organizatorem przetargu jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Informacje i komunikaty

Przeznaczenie do użyczenia, w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się przy Rynku 7 w Mikołowie

Przeznaczenie do użyczenia, w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 10 o powierzchni 23,00 m2 znajdującego się przy Rynku 7 w Mikołowie Czytaj więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,

że na podstawie §2 ust. 11 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony od dnia 1 sierpnia 2019 roku część lokalu użytkowego nr 10 o powierzchni 23,00 m2 znajdującego się w budynku przy Rynku 7 w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 1255/42, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00002129/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.
Wszelkie koszty i wydatki wynikające z bieżącej eksploatacji tego lokalu ponosi Użyczająca.

Informacje i komunikaty

UWAGA NA OSZUSTÓW!!!

Do Zakładu Gospodarki Lokalowej wpłynęły informacje, o pojawieniu się osób, podszywających się za pracowników Zakładu Gospodarki Lokalowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy prosimy zgłaszać na policję. Czytaj więcej

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Do Zakładu Gospodarki Lokalowej wpłynęły informacje, o pojawieniu się osób, podszywających się za pracowników Zakładu Gospodarki Lokalowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy prosimy zgłaszać na policję.


PAMIETAJ!
PRACOWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ PODCZAS PRACY W TERENIE NIE POBIERA ŻADNYCH PIENIEDZY W POSTACI ZALICZEK ITP. WSZELKIE TEGO TYPU INCYDENTY ZGŁASZAJ NA POLICJĘ! 

Informacje i komunikaty

Przeznaczenie do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Przeznaczenie do wynajmu, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 102,30 m2 w budynku przy Rynku 7 Czytaj więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,

że na podstawie §2 ust. 7 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do wynajmu, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 102,30 m2 znajdujący się na parterze w budynku przy Rynku 7, w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 1255/42, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00002129/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Miesięczna stawka czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 22,50 zł netto.

Stawka czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku zmiany jej wysokości, określonej Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa.

Oprócz czynszu najmu najemca będzie uiszczać opłaty niezależne od wynajmującej, opłaty za dostarczane media, opłatę za monitoring, koszty sprzątania powierzchni części wspólnej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

Czynsz najmu oraz pozostałe opłaty zostaną powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki aktualnej na dzień zapłaty czynszu najmu oraz pozostałych opłat.


Czynsz najmu będzie płatny do 20-go każdego miesiąca.