Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Zmiana wysokości opłat czynszowych

Zmiana wysokości opłat czynszowych Czytaj więcej

Szanowni Mieszkańcy!
     Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z wypowiedzeniem stawki bazowej czynszu z dnia 27.11.2019 roku na podstawie zarządzenia Burmistrza Mikołowa numer 367/326/19 ulega zmianie wysokość opłaty czynszowej. Ponadto ulegają zmianie opłaty za media.
 

     W związku zagrożeniem koronawirusem i obecną sytuacją w kraju zostaliśmy pozbawieni możliwości dostarczenia Państwu korespondencji do skrzynek pocztowych.

    Od dnia 25 marca 2020 r. można będzie uzyskać informację o wysokości opłat za miesiąc kwiecień telefonicznie pod numerem: 32 324 26 02 lub  32 324 26 21.

     Powyższą informację możemy również przesłać mailowo – kontakt pod adresem:                      czynsze@zgl.mikolow.eu.  W celu weryfikacji Państwa tożsamości w korespondencji mailowej prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Pracownicy ZGL mogą zapytać telefonicznie o Państwa dane osobowe celem potwierdzenia ich prawdziwości. 

 

    Użytkownicy e-katroteki mogą sprawdzać wysokość swoich naliczeń na bieżąco.


    Zawiadomienia pisemne o wysokości opłat zostaną dostarczone drogą korespondencyjną w terminie późniejszym.

    W miarę możliwości prosimy o przekazanie tej informacji osobom starszym i nieposiadającym dostępu do internetu. 

Informacje i komunikaty

Rozstrzygnięcie przetargu na lokale użytkowe

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 10 marca 2020 roku Czytaj więcej

Informacja
o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 10 marca 2020 roku


Publiczny przetarg ustny (aukcja) nieograniczony na najem lokali użytkowych ogłoszono poprzez podanie informacji o nim na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu (w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, na łamach „Dziennika Zachodniego” w dniu 14 lutego 2020 r.

Przetarg został wyznaczony na dzień 10 marca 2020 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.


W wyniku przetargu:

         
          Lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 58,28 m2
          nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów. 

          Lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 117,90 m2
          nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.

          Lokal użytkowy na os. A. Mickiewicza 16, o łącznej powierzchni pomieszczeń  122,85 m2                                      nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.

          Lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 51,46 m2
          nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów. 

          Lokal użytkowy przy Rynku 11 o powierzchni 60,94 m2
          został wynajęty osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
         GEMINI Katarzyna Stroncik-Nogalska. Do przetargu przystąpił jeden oferent, zaoferował  on stawkę czynszu za            1m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 30,50 zł netto. 

Informacje i komunikaty

KOMUNIKAT

. Czytaj więcej

 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne w związku zagrożeniem koronawirusem, osobisty dostęp

naszych lokatorów oraz kontrahentów do Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy  ul. Kolejowej 2

oraz administracji na os Mickiewicza 16 będzie niemożliwy.

Ograniczenie obowiązuje od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub 

e-mailową.

Sekretariat : 32/ 32 42 632 , zgl@zgl.mikolow.eu

Administracja : 32/ 32 42 625 oraz 32/ 32 42 615 , administracja@zgl.mikolow.eu

Dział Techniczny : 32/ 32 42 609 , techniczy@zgl.mikolow.eu

Dział zamówień publicznych : 32/ 32 42  616, zamowienia@zgl.mikolow.eu

Księgowość :  32/ 32 42  617, ksiegowosc@zgl.mikolow.eu

Dział Wspólnot Mieszkaniowych : 32/ 32 42  653, wspolnoty@zgl.mikolow.eu

Sprzedaż mieszkań : 32/ 32 42  631, stanislaw.gryzlo@zgl.mikolow.eu

Dział czynszów : 32/ 32 42 642,621,  czynsze@zgl.mikolow.eu

Kasa  : 32/ 32 42 601

Administracja os. Mickiewicza 16 : 32/ 2267 179   / czwartek /

Kasa przyjmująca wpłaty gotówkowe będzie nieczynna, prosimy o wpłaty przelewem lub gotówkowo w innych

placówkach np. poczta , MBS Mikołów ul. Krakowska 29.

Wszystkich lokatorów oraz kontrahentów prosimy o umieszczanie pism oraz innych dokumentów do skrzynki

usytuowanej na parterze budynku przy ul. Kolejowej 2.

W koniecznych przypadkach prosimy o telefon do osoby prowadzącej sprawę.   

                                                                                                                                                                                                                                                                     Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
 

Informacje i komunikaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁAT

. Czytaj więcej

W związku z zamknięciem kasy w Zakładzie Gospodarki Lokalowej wpłaty za opłatę czynszową można uiszczać przelewem na konto o numerze

82 8436 0003 0000 0009 8788 0094 MBS MIKOŁÓW

oraz w placówkach banków, Poczty Polskiej oraz w sklepach np. Żabka.

Informacje na temat wysokości opłat można uzyskać dzwoniąc pod numerem telefonu 32 324-26-42 lub 32 324 26 21.

Informacje i komunikaty

Nabór kandydata na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych

. Czytaj więcej

 

NABÓR KANDYDATA  NA  WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA  NADZORU DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH w ZAKŁADZIE GOSPODARKI  LOKALOWEJ w MIKOŁOWIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych, w pełnym wymiarze czasu pracy.

    1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe lub  średnie  techniczne i co najmniej trzy letni staż pracy,
uprawnienia  konstrukcyjno –budowlane bez ograniczeń
znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków, m.in. ustawa - prawo budowlane,
dobra znajomość obsługi komputera (programy: MS Word, MS Excel),
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, komunikatywność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
przygotowanie, realizacja i nadzór nad wykonaniem prac remontowych,
zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji budynków,
sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych,
przygotowanie kosztorysów planowanych remontów
sprawdzanie zgodności kosztorysów z prowadzonymi robotami,
opracowanie rocznych planów remontów,
sporządzanie sprawozdań z realizacji remontów,
bieżące sporządzanie analiz z zakresu spraw technicznych,
nadzór nad prawidłowością zawieranych umów,
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
list motywacyjny,
CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy),
kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie z obecnego zatrudnienia,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej
oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą . (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych

Dokumenty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, w pokoju 202 (Sekretariat) w poniedziałki od 7.00-16.00 wtorek-czwartek 7.00-15.00. piątek 7.00-14.00 Termin składania ofert od dnia 20.02.2020 do dnia 05.03.2020 oferty które wpłyną po tym terminie lub będą nieczytelne lub nie będą posiadały wszystkich wymaganych dokumentów  nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego postępowania będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.